Poistenie zájazdu proti úpadku Waldtour

Poistenie proti úpadku cestovnej kancelárie Waldtour

Cestovná kancelária Waldtour uzavrela zmluvu na

"Poistenie zájazdu pre prípad úpadku cestovnej kancelárie"

 

na základe ktorej vzniká poistnému právo na poistné plnenie v prípadoch,

 

  • keď cestovná kancelária z dôvodu svojho úpadku neposkytne poistenému dopravu z miesta pobytu v zahraničí do Slovenskej republiky, alebo do miesta plánovaného ukončenia zájazdu, pokiaľ je toto miesto mimo Slovenskej republiky, ak je táto doprava súčasťou zájazdu,
  • nevráti poistenému zaplatený preddavok alebo cenu zájazdu v prípade, ak sa zájazd neuskutočnil,
  • nevráti poistenému rozdiel medzi zaplatenou cenou zájazdu a cenou čiastočne poskytnutého zájazdu v prípade, ak zájazd bol poskytnutý iba sčasti.

 

Poistenie sa vzťahuje na poistné udalosti, ktoré vzniknú počas doby platnosti poistnej zmluvy, v zmysle Všeobecných poistných podmienok pre povinné zmluvné poistenie zájazdu pre prípad úpadku cestovnej kancelárie.

 

Poistná zmluva je platná od 1.1.2018 do 31.12.2018