Poistenie proti úpadku cestovnej kancelárie Waldtour

Cestovná kancelária Waldtour uzavrela zmluvu na

"Poistenie zájazdu pre prípad úpadku cestovnej kancelárie"

 

na základe ktorej vzniká poistnému právo na poistné plnenie v prípadoch,

 

  • keď cestovná kancelária z dôvodu svojho úpadku neposkytne poistenému dopravu z miesta pobytu v zahraničí do Slovenskej republiky, alebo do miesta plánovaného ukončenia zájazdu, pokiaľ je toto miesto mimo Slovenskej republiky, ak je táto doprava súčasťou zájazdu,
  • nevráti poistenému zaplatený preddavok alebo cenu zájazdu v prípade, ak sa zájazd neuskutočnil,
  • nevráti poistenému rozdiel medzi zaplatenou cenou zájazdu a cenou čiastočne poskytnutého zájazdu v prípade, ak zájazd bol poskytnutý iba sčasti.

 

Poistenie sa vzťahuje na poistné udalosti, ktoré vzniknú počas doby platnosti poistnej zmluvy, v zmysle Všeobecných poistných podmienok pre povinné zmluvné poistenie zájazdu pre prípad úpadku cestovnej kancelárie.

 

Poistná zmluva je platná od 1.1.2017 do 31.12.2017