Možnosť alternatívneho riešenia sporov podľa zákona č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení sporov

Alternatívne riešenie sporov

MOŽNOSŤ ALTERNATÍVNEHO RIEŠENIA SPOTREBITEĽSKÝCH SPOROV PODĽA
ZÁKONA Č. 391/2015 Z.Z. O ALTERNATÍVNOM RIEŠENÍ SPOROV


Spotrebiteľ (objednávateľ zájazdu) má právo obrátiť sa na predávajúceho (obstarávateľa zájazdu) so žiadosťou o nápravu, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci (obstarávateľa zájazdu) vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci (obstarávateľa zájazdu) porušil jeho práva.

V súlade so zákonom č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení sporov má spotrebiteľ (objednávateľ zájazdu) právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu (ďalej len „návrh“) subjektu alternatívneho riešenia sporov, ak predávajúci (obstarávateľa zájazdu) na žiadosť odpovedal zamietavo alebo na ňu neodpovedal do 30 dní odo dňa jej odoslania.

Návrh podáva spotrebiteľ (objednávateľ zájazdu) príslušnému subjektu alternatívneho riešenia sporov; možnosť obrátiť sa na súd tým nie je dotknutá.

Zoznam subjektov alternatívneho riešenia sporov je možné nájsť na stránke Ministerstva hospodárstva SR - http://www.mhsr.sk/

Ak sú na alternatívne riešenie sporu príslušné viaceré subjekty alternatívneho riešenia sporov, právo voľby, ktorému z nich podá návrh, má spotrebiteľ (objednávateľ zájazdu).

Spotrebiteľ (objednávateľ zájazdu) podáva návrh spôsobom určeným podľa § 12 zákona č. 391/2015Z.z.

Na stránke Slovenskej obchodnej inšpekcie http://www.soi.sk sú uvedené podrobné informácie o inštitúte alternatívneho riešenia sporov (vrátene kontaktov a formulárov pre podanie návrhu).

Spotrebiteľ (objednávateľ zájazdu) má možnosť riešiť spory prostredníctvom platformy pre riešenie sporov on-line, ktorá je dostupná na stránke http://ec.europa.eu/consumers/odr